Domov > Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja – DOBA EPIS, d. o. o.

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa: DOBA EPIS d.o.o., Prešernova 1, 2000 Maribor
Odgovorna uradna oseba: Jasna Dominko Baloh, prof.
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe: 27. 12. 2011
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Druge oblike kataloga: tiskana oblika v tajništvu DOBE EPIS, d.o.o.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2. 1 Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa

DOBA EPIS d.o.o. izvaja naslednje dejavnosti:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

DOBA EPIS, d.o.o. je organizacijsko sestavljena iz naslednjih enot:

2. 2 Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

2. 3 Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Helena Vogrinec, univ. dipl. ekonomistka
ravnateljica višje šole
tel. 02-228-38-88
e-naslov: helena.vogrinec@doba.si

2. 4 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

Višja strokovna šola Maribor

Srednja šola

Notranji akti

Višja strokovna šola Maribor

2. 5 Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov.

2. 6 Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

2. 7 Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov, ki jih vodi organ

Višja strokovna šola Maribor

Srednja šola

2. 8 Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

Višja strokovna šola Maribor

Srednja šola

Op.: Evidence vodi Doba EPIS d.o.o., vendar niso javne. Podatki iz njih so dostopni upravičencem v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zgoraj navedene evidence temeljijo na Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakonu o poklicnem in strokovnem izobraževanju, Zakonu o gimnazijah, Zakonu o maturi, Zakonu o izobraževanju odraslih.

2. 9 Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

2. 10 Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa

Višja strokovna šola Maribor

Srednja šola

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

Informacije so dostopne preko Dobine spletne strani. Za pregled dokumentov je potrebno imeti nameščen Adobe Reader.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami do informacij je omogočen preko spletnih strani in na spletnih straneh navedenih kontaktov.

4. Seznam najpogosteje zahtevanih javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)

 

Direktorica

Jasna Dominko Baloh, prof.

Print